Back to bug 36706

Who When What Removed Added
rider 2019-04-30 19:26:53 MSK CC rider
Assignee oddity sbolshakov
sbolshakov 2020-02-12 15:40:53 MSK Resolution --- FIXED
Status NEW RESOLVED

Back to bug 36706