Back to bug 21978

Who When What Removed Added
dkoryavov@yandex.ru 2009-10-31 01:27:11 CC dkoryavov@yandex.ru
sem@altlinux.org 2013-04-29 20:47:36 Status NEW RESOLVED
Resolution NOTABUG

Back to bug 21978